Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném firmou

Filip Horák - SAPA BIKE

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma Filip Horák SAPA BIKE., se sídlem Osmek 516/1, Přerov 75002, tel. 581 737 035, IČ: 45184429, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle B., vložka 8501 u rejstříkového soudu v Přerově, zabývajícího se prodejem jízdních kol, cyklistického vybavení a doplňků a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

Vymezení pojmů

Prodávající je fyzická osoba Filip Horák, se sídlem Osmek 516/1 Přerov 75002 (pouze sídlo firmy a fakturační adresa) ; IČ: 45184429, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Přerově, oddíl B., vložka 8501. Filip Horák je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Objednávka a kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.sapabike.cz ("webové rozhraní"), kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku!".

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení celé částky.

Při objednávání zboží na jeho webovém rozhraní je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

Všechny ceny jsou uváděny vč. DPH a všech dalších daní a poplatků a jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Netýká se však případných poplatků za dopravné, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby kupujícího. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu,a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Ověřeno Zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Uživatelský účet (registrace)

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Vyplněním registračního formuláře v rámci internetového obchodu provozovaném na internetové adrese www.sapabike.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu, nejpozději do 14 dnů a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí posledního dodávky zboží). Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu a včetně všech dokumentů ( návodů, záručních listů atd.) poslat zpět na adresu provozovny SAPA BIKE, Mostní 5, Přerov, 75002.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího písemně na adrese provozovny Mostní 5, Přerov či na adrese elektronické pošty prodávajícího info@sapabike.cz kde uvede, že odstupuje od smlouvy, ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího na zvolený účet kupujícího, nejpozději do 14 dnů. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než si prodávající zboží převezme a překontroluje.

Všechny náklady (např. přepravné) s vrácením zboží v případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího nese kupující. Pokud kupující vrací zboží v podobě jízdního kola, je povinen před odesláním zajistit, aby bylo zboží pečlivě zabaleno a vyhnulo se tak případnému poškození při přepravě. Při dodání vráceného zboží zkontroluje prodávající stav, ve kterém se zboží nachází. Najde prodávající na zboží známky použití nebo poškození, bude kupujícímu naúčtována příslušná částka na pokrytí vynaložených nákladů na opravu.

Pokud u výrobku bylo nějaké zboží zdarma, je třeba ho vrátit také nepoužité s původním výrobkem nebo za něj bude odečtena prodejní cena.

Zásilky zaslané na naší adresu s jakoukoliv dobírkou budou odmítnuty.

Kupující bere na vědom

í, že dle občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 
Výměna zboží

Výměna zboží zasláním je možná, a to pouze po telefonické domluvě (te.: +420603944462) nebo e-mailové domluvě (info@sapabike.cz). Náklady na zaslání nového zboží nese kupující.

 

Reklamace a záruka

Reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnou a zkontrolovat, aby zjistil případné vady či poškození. V případě zjištění poškození, je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit naší společnosti.

Za vady vzniklé přepravní službou neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, není-li určeno jinak.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Na vady vzniklé běžným opotřebením či nesprávným používáním se záruka nevztahuje.

V případě, že kupující zakoupí jízdní kolo v ne zcela smontovaném stavu, doporučujeme si toto jízdní kolo i za úplatu nechat smontovat odbornou firmou. Důkazem tohoto je potvrzení v záručním listu. V případě, že si jízdní kolo kupující nechá smontovat neodbornou firmou či sám, nevztahuje se záruka na případně vzniklé vady při montáži.

O reklamaci nás informujte telefonicky, e-mailem, písemně či osobně na prodejnách.

Reklamované zboží zašlete jako doporučený balík na adresu SAPA BIKE, Mostní 5, Přerov. Do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaše kontaktní údaje, spolu s veškerou dokumentací o nabytí reklamovaného zboží.

Reklamační formulář

 

Platební podmínky

V objednávce je vždy možnost výběru platby.

Dobírka - platbu za zboží hradíte v hotovosti až při převzetí zboží od doručovatele.

Bankovní převod - po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme předfakturu s číslem účtu a variabilním symbolem. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet číslo 2107053005/2700, vedený u UniCredit Bank. Po obdržení platby odesíláme zboží s tím, že Vám opět emailem sdělíme termín, kdy zásilka dorazí.

Platba v hotovosti na provozovně - zboží lze u nás uhradit po předchozí dohodě i v hotovosti na provozovně v Mostní 5, Přerov.

Platba kartou online - platební bránou Comgate
Poskytovatelem platební brány je společnosti ComGate Payments, a.s. , jedná se o licencovanou Platební instituci působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Více informací na https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana .

Platba kartou je nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Platba na splátky využitím společnosti ESSOX
Financování spotřebního zboží zajišťuje pro zákazníky formou spotřebitelského nebo podnikatelského úvěru společnost ESSOX s.r.o. Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný.

Podmínky využití splatkové služby ESSOX

Postup nákupu pro využití rozložené platby ESSOX

 

Případné dotazy k platbám nebo reklamace plateb vyřizuje :
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

Doprava

V objednávce je u každého zboží na výběr možnost dopravy a jeho cena.

Zboží zasíláme :
Našim smluvním přepravcem (dle daného typu zboží ) cena této dopravy je vždy uvedena u konkrétního zboží v objednávce. Objednaná kola odesíláme pečlivě zabalená v krabici, aby nedocházelo při přepravě k poškození. Do krabice je kolo lehce rozloženo (demontovaná řidítka, přední kolo a pedály)

Upozorňujeme, že dojde-li z jakéhokoliv důvodu k nevyzvednutí zásilky, bude objednavateli zaslána faktura ve výši 1 300 Kč jako náhrada za náklady na přepravu. 

Zásilkovnou - zboží bude odesláno na Vámi určené odběrné místo Zásilkovny, cena 89 Kč

SAPABIKE Kurýr - složené a připravené kolo doručíme až k Vám domů, kdy tuto službu zajišťuje přímo prodávající. Při objednávce do 30 000 Kč je cena dopravy kurýrem 749 Kč a při objednávce nad 30 000 Kč je doprava po celé ČR zdarma. Tato služba se nevztahuje na všechny zlevněné modely kol a elektrokol a je zpoplatněná základní šarží 749 Kč. Pokud si kupující vybere dopravu naším kurýrem a rozhodne při předání zboží z jakéhokoli důvodu odstoupit od kupní smlouvy bude mu naúčtována standardní cena za tuto dopravu i v případě, že měl kupující nárok na dopravu zdarma.

Česká pošta - zaslání na Slovensko, cena 480 Kč

Osobní vyzvednutí zboží na provozovně - zboží lze u nás vyzvednout zdarma po předchozí dohodě i osobně na provozovně v Mostní 5 , Přerov

Doprava zdarma - u objednávky zboží nad 3 000 Kč včetně je doprava zdarma přepravní službou. 

Ceny jsou uváděny vč. DPH.

Za balné neúčtujeme žádný poplatek.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

 

Zpracování osobních údajů, archivace kupní smlouvy

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího poskytnuté prodávajícímu bude považovat za důvěrné a použije je pouze ke splnění smlouvy uzavřené s kupujícím. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě a nebudou jinak zveřejněny. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Osobní údaje jsou nevyhnutelné k tomu, abychom mohli uzavřít smlouvu, a v případě, že nám osobní údaje (jméno, příjmení, adresa dodání, tel.číslo, email) od kupujícího nejsou neposkytnuty, nemůžeme uzavřít smlouvu.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.

Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Bonusy, dárky a slevy

K našim produktům jsou poskytovány nejrůznější bonusy, dárky a slevy. Tyto bonusy, dárky a slevy se však vzájemně nesčítají, pokud není uvedeno jinak.

Na exklusivní značky jakými jsou např.  Kostka, Beany, Bungi Bungi, Rascal, Woom a pod. se nevztahují žádné akce, slevy nebo slevy na bonus karty. 

 

Poučení o právech spotřebitele vznikajících z vad koupeného zboží

Dle ust. § 2161 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Vám prodávající odpovídá za to, že Vámi koupené zboží při převzetí nemá vady.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující věc převzal má věc vlastnosti, které prodávající nebo výrobce zboží popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a reklamu jimi prováděné. Dále prodávající odpovídá za to, že kupujícímu se koupené zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, dále že věc odpovídá jakostí, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti. Také prodávající odpovídá kupujícímu za to, že koupené zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Právo z vad koupeného zboží je kupující oprávněn uplatnit také v případě vad, které se vyskytnou na koupeném zboží do 24 měsíců ode dne, kdy kupující zboží převzal. Právo dle předchozí věty však kupující nemá zejména v případě vad zboží, které vznikly v důsledku opotřebení koupeného zboží, vzniklého v důsledku obvyklého užívání koupeného zboží.

Pokud bude mít koupené zboží vady, je kupující oprávněn za podmínek stanovených v ust. § 2161 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., OZ, v platném znění, požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Ale pokud se vada koupeného zboží týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není- li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady koupeného zboží neúměrné, má kupující namísto práva na dodání nového zboží nebo na výměnu součásti právo na bezplatné odstranění vady zboží, toto platí zejména v případě, kdy kupujícím oznámenou vadu koupeného zboží lze odstranit bez zbytečného odkladu.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti zboží nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. Právo na přiměřenou slevu z ceny zboží má kupující i v případě, kdy prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit vadnou součást koupeného zboží nebo koupené zboží opravit, jakož i v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy způsobilo nepřiměřené obtíže.

Uvedená práva z vadného plnění však kupujícímu nenáleží, pokud o vadách zboží věděl předtím než zboží převzal (např. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána) nebo v případě, že vady koupeného zboží sám kupující způsobil. Pokud však prodávající v potvrzení o svých povinnostech z vadného plnění dle ust. § 2166 zák.č. 89/2012 Sb.,OZ, v platném znění uvede jinou osobu určenou k opravě koupeného zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo byl takto prodávajícím určen k provedení opravy.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Mostní 5, Přerov.

Uplatní–li kupující práva z vadného plnění, potvrdí toto prodávající v písemné formě, kdy kupující práva uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@sapabike.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 22. března 2018

×

Splátková kalkulačka ESSOX

×
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz